BIENVENIDA / BIENVENIDA

 
 

Benvingut/a a la web de las OPE d'IVASS

En aquesta web trobarà tota la informació necessària per a poder inscriure's en els processos selectius derivats de les diferents Ofertes d'Ocupació Pública de l'entitat.

Les sol·licituds d'inscripció per a formar part dels processos selectius derivats de les OPES d'IVASS es realitzaran exclusivament a través d'aquesta pàgina web, en la qual s'explica detalladament tota la informació referent a aquests processos.

Els candidats i candidates que desitgen formar part dels processos selectius hauran d'entrar en l'apartat  de "Inscripció OPE/Inscripció OPE" i emplenar els camps indicats seleccionant la convocatòria de la qual sol·licite formar part, sense necessitat de signatura digital.

Per a formalitzar la inscripció en el procés selectiu serà necessari abonar la taxa corresponent i pujar en la web el document justificatiu del pagament. Si el candidat està exempt de pagament de la taxa per alguna de les causes que es detallen en la convocatòria haurà de seleccionar aquesta opció i no serà necessari presentar en aquest moment la justificació documental d'aquesta exempció.

Després de finalitzar la inscripció a través d'aquest portal, el candidat haurà d'imprimir, signar la sol·licitud i presentar-la, dins del termini d'inscripció, en els següents registres:

            -IVASS Elx Alacant: C/ Emilio Hernández Selva, 117- 03206- Elx

            -IVASS València: C/ Amadeu de Savoia, 2- 46010- València

            - IVASS València: Avinguda del Port, 108-baix 46022- València

            -IVASS Castelló: C/ Tenerías, 43 sota- 12003- Castelló de la Plana

També es podrà presentar en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Recorde que només se li tindrà vàlidament inscrit/a en el procés selectiu si, una vegada impresa la sol·licitud, la presenta signada dins del termini d'inscripció.

En cas de tindre algun dubte en relació a aquest procés d'inscripció els candidats o candidates podran revisar l'apartat “Preguntes freqüents / Preguntes freqüents” d'aquest portal. Per a altres consultes, el candidat o candidata podrà emplenar l'apartat “Consultes / Consultes”, introduint les dades que s'indiquen

Els candidats i candidates podran trobar la informació que precisen per a entrar a formar part del procés a través d'aquesta web que s'anirà actualitzant periòdicament.

Bienvenido/a la web de las Ofertas de Empleo Público de IVASS

En esta web encontrará toda la información necesaria para poder inscribirse en los procesos selectivos derivados de las diferentes Ofertas de Empleo Público de la entidad.

Las solicitudes de inscripción para formar parte de los procesos selectivos derivados de las OPES de IVASS se realizarán exclusivamente a través de esta página web, en la que se explica detalladamente toda la información referente a estos procesos.

Los candidatos y candidatas que deseen formar parte de los procesos selectivos deberán entrar en el apartado  de "Inscripció OPE/Inscripción OPE" y cumplimentar los campos indicados seleccionando la convocatoria de la cual solicite formar parte, sin necesidad de firma digital.

Para formalizar la inscripción en el proceso selectivo será necesario abonar la tasa correspondiente y subir en la web el documento justificativo del pago. Si el candidato está exento de pago de la tasa por alguna de las causas que se detallan en la convocatoria deberá seleccionar esta opción y no será necesario presentar en este momento la justificación documental de dicha exención.

Tras finalizar la inscripción a través de este portal, el candidato deberá imprimir, firmar la solicitud y presentara, dentro del plazo de inscripción, en los siguientes registros:

            -IVASS Elche Alicante: C/ Emilio Hernández Selva, 117- 03206- Elche

            -IVASS Valencia: C/ Amadeo de Saboya, 2- 46010- Valencia

            - IVASS Valencia: Avenida del Puerto, 108-bajo 46022- Valencia

            -IVASS Castellón: C/ Tenerías, 43 bajo- 12003- Castellón de la Plana

También se podrá presentar en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Recuerde que solo se le tendrá válidamente inscrito/a en el proceso selectivo si, una vez impresa la solicitud, la presenta firmada dentro del plazo de inscripción.

En caso de tener alguna duda en relación a este proceso de inscripción los candidatos o candidatas podrán revisar el apartado Preguntes freqüents / Preguntas frecuentes” de este portal. Para otras consultas, el candidato o candidata podrá cumplimentar el apartado “Consultes / Consultas”, introduciendo los datos que se indican

Los candidatos y candidatas podrán encontrar la información que precisen para entrar a formar parte del proceso a través de esta web que se irá actualizando periódicamente.