Privacidad

PROTECCIÓ DE DADES. La informació requerida és necessària per a gestionar la seua sol.licitud i participar en el procés selectiu. Si no facilita la mateixa no podrem atendre i gestionar la seua sol.licitud. Les dades personals facilitats seran tractats i podran incorporar-se als fitxers la titularitat i responsabilitat de les quals sobre el seu tractament l'ostenta l'Institut Valencià d'Atenció Social- Sanitària (IVASS), amb la finalitat de gestionar aquest procés, en l'ámbit de les funcions que té atribuïdes i en àmbit de les seues competències, i gestionar la seua participació en la mateixa, basant-se en la seua pròpia sol.licitud i consentiment. Les dades seran tractats durant els terminis legalment establits i seran conservats durant la gestió del procés selectiu, fins a la seua finalització, sent suprimits una vegada acabada la mateixa o quan sol.licite la seua baixa a excepció d'aquells que legal o contractualment siga necessari conservar. L'ompliment, firma i presentació de la seua sol.licitud i documentació adjunta, confirma el seu consentiment i autorització en aquest procés, així com per al registre i tractament de les seus dades, la seua inclusió en els fitxers precitats, i l'enviament/recepció de comunicacions electròniques o postals per part d'IVASS amb informació relacionada amb el procés selectiu en què ha sol.licitat participar. En qualsevol moment podrà desistir de la seua sol.licitud i revocar qualsevol consentiment atorgat per al tractament de les seues dades personals, sempre que això siga viable legal o contractualment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la sea retirada, així com exercir els drets legalment reconeguts sobre les seus dades personals, entre altres, els drets d'accés, rectificació i, si és el cas, supressió, limitació del tractament, portabilitat o oposició, per mitjà de la presentació de la seua sol.licitud junt amb una còpia de la seua DNI o document equivalent que acredite la seua identitat a la direcció electrònica indicada a continuació o a la següent adreça postal: IVASS, Amadeo de Savoia, 2, CP 46010 València (Espanya). I això sense prejuí dels drets que li assistisquen per a formular qualsevol reclamacióen defensa dels seus drets i interessos davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Si desitja més informació respecte d'això, contactar amb la nostra Delegada de Protecció de Dades o formular qualsevol sol.licitud o reclamació en esta matèria, por fer-ho a través de la següent direcció "privacidad_ivass@gva.es".

PROTECCIÓN DE DATOS. La información requerida es necesaria para gestionar su solicitud y participar en el proceso selectivo. Si no facilita la misma no podremos atender y gestionar su solicitud. Los datos personales facilitados serán tratados y podrán incorporarse a los ficheros cuya titularidad y responsabilidad sobre su tratamiento la ostenta el Instituto Valenciano de Atención Social- Sanitaria (IVASS), con la finalidad de gestionar dicho proceso, en el ámbito de las funciones que tiene atribuidas y en ámbito de sus competencias, y gestionar su participación en el mismo, en base a su propia solicitud y consentimiento. Los datos serán tratados durante los plazos legalmente establecidos y serán conservados durante la gestión del proceso selectivo hasta su finalización, siendo suprimidos una vez terminada la misma o cuando solicite su baja a excepción de aquellos que legal o contractualmente sea necesario conservar. La cumplimentación, firma y presentación de su solicitud y documentación adjunta, confirma su consentimiento y autorización para su participación en este proceso, así como para el registro y tratamiento de sus datos, su inclusión en los ficheros precitados, y el envío/recepción de comunicaciones electrónicas o postales por parte de IVASS con información relacionada con el proceso selectivo en el  que ha solicitado participar. En cualquier momento podrá desistir de su solicitud y revocar cualquier consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales, siempre que ello sea viable legal o contractualmente, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en su consentimiento previo a su retirada, así como ejercer los derechos legalmente reconocidos sobre sus datos personales, entre otros, los derechos de acceso, rectificación y, en su caso, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición, mediante la presentación de su solicitud junto con una copia de su DNI o documento equivalente que acredite su identidad a la dirección electrónica indicada a continuación o a la siguiente dirección postal: IVASS, Amadeo de Saboya, 2, CP 46010 Valencia (España). Y ello sin perjuicio de los derechos que le asistan para formular cualquier reclamación en defensa de sus derechos e intereses ante la Agencia Española de Protección de Datos. Si desea más información al respecto, contactar con nuestra Delegada de Protección de Datos o formular cualquier solicitud o reclamación en esta materia, puede hacerlo a través de la siguiente dirección “privacidad_ivass@gva.es”.